Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Boekingsprocedure:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Mofo Snowboarding aangeboden offerte/ reis door de opdrachtgever/ deelnemer(ster). Aanvaarding geschiedt middels een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer(ster). Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Mofo snowboarding plaatsvinden. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofd-boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 2. Betaling:
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door Mofo Snowboarding een boekingsbevestiging verzonden. Gelijktijdig met de boekingsbevestiging wordt een factuur voor de reissom verzonden. Binnen 7 dagen na verzending van de factuur dient tenminste 30% van de reissom bedrag aan Mofo snowboarding, Rabobank Amersfoort, rekeningnummer: 1349.60.807 te zijn voldaan.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op rekening van Mofo snowboarding te zijn voldaan. In het geval een boeking geschiedt binnen 6 weken voor de vertrekdatum dan dient direct de gehele reissom voldaan te worden.

Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) in verzuim. De deelnemer(ster) wordt door Mofo snowboarding in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de deelnemer(ster) niet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Mofo snowboarding het recht de overeenkomst te annuleren. Na annulering van de reis is de deelnemer(ster) de onder artikel 6 genoemde annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3. Reisbescheiden:
Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2 weken voor vertrek de benodigde reispapieren. De reispapieren bevatten specifieke informatie, programma, adressen, benodigde uitrusting, etc. In het geval de reispapieren niet uiterlijk vijf dagen voor vertrek zijn ontvangen dan dient de opdrachtgever/ deelnemer(ster) Mofo snowboarding daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Reisverzekering:
De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico's van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (zoals opsporing, redding, etc.). Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten!

Deze verplichtingen, die wij stellen dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten in berggebieden). Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij.

Het kan uiteraard zijn dat u reeds verzekerd bent.
Mocht dat zo zijn dan adviseren wij u nauwkeurig te controleren of het 'hooggebergterisico' op deze punten voldoende gedekt is. Als uw verzekering dergelijke risico's niet dekt, adviseren wij u een reisverzekering met bijzondere sporten / wintersporten en/of bergsport af te sluiten bij de Nederlandse Ski Vereniging of bij een officiële alpenvereniging bijv. de NKBV.

Artikel 5 Wijziging door opdrachtgever/ reiziger:
Verzoeken tot wijzigingen door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) zijn mogelijk mits deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan Mofo snowboarding. Mofo snowboarding is in beginsel niet zondermeer gehouden om wijzigingen te accepteren. Wijzigen zijn alleen mogelijk na overleg met Mofo snowboarding en tegen betaling van een eventuele meerprijs. Naast de toepasselijke meerprijs wordt per gewijzigde boeking € 25,- in rekening gebracht (ter dekking van) aan wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever/ reiziger:
Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Mofo snowboarding de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Bij annulering is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) de volgende bedragen verschuldigd:
tot 56 dagen voor de dag van vertrek: (de aanbetaling) 30% van de reissom.
vanaf de 56e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 60% van de reissom.
vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 85% van de reissom.
vanaf de 14e dag voor de dag van vertrek van de tocht! cursus bent u de volle reissom verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door Mofo snowboarding:
Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemer(ster)s. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemer(ster)s behouden wij ons het recht de reis, het camp, de tour of de cursus te annuleren. Als Mofo snowboarding besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door Mofo snowboarding gerestitueerd. deelnemer(ster) worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.
Artikel 8. Programma en prijswijzigingen:
Alle programma's en prijzen zijn onder voorbehoud. Mofo Snowboarding behouden zich het recht voor een reis, cursus, camp of tour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen in de folder en op de site van Mofo Snowboarding zijn in de volgende gevallen mogelijk:
- Prijswijzigingen door derden (lift- & hotelprijzen)
- Programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden

Artikel 9. Overmacht:
Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden.

Waarschuwing freeride & off-piste verhoogd risico in de bergen!!
In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze ski/snowboardleraren, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij/zei geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. Door het boeken van een off-piste trip bij Mofo snowboarding, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico's van de bergsport. Mofo snowboarding is niet aansprakelijk voor schade en/of letstel in het geval deze gevaren en risico’s zich verwezenlijken.

Verder is het belangrijk te weten dat reddingsmogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid:
Mofo snowboarding, (noch) en de met ons samenwerkende partners, zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer(ster)s.

Mofo snowboarding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels, hutten), liften, materialen (klim- en ski/snowboardmaterialen) en dergelijke.

Mofo snowboarding is eveneens niet aansprakelijk voor (vertraging)schade ontstaan door deelnemer(ster)s als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken.

De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Mofo snowboarding ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 11. Algemeen:
De leraren behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de leraren zich het recht voor deelnemer(ster) aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer(ster).

Artikel 11.1.
Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Artikel 12. Klachtenbehandeling:
Een klacht kan uitsluiten in behandeling genomen worden als deze: tijdens de reis of lessen ingediend wordt bij een medewerk(st)er van Mofo snowboarding en daarna schriftelijk wordt gemeld.
VOOR AL JE VRAGEN BEL ONS OP 06-30393155 OF STUUR EEN MAIL NAAR INFO@MOFOSNOWBOARDING.NL